Financiën

Staat van baten en lasten van de Stichting Beheer Hervormde Kerk te Krommeniedijk over 2017

BATEN: Werkelijk 2017 Begroting 2017 Werkelijk 2016
Opbrengsten:
– Verhuur €2.446 € 2.647 € 2.417
– Bezichtigingen en   concerten €2.821 €1.750 €1.946
– Rentebaten en koersverschillen €4.546 €5.301 €5.994
-Donaties, subsidies €3.779 €3.880 €3.929
-Overige baten €417 €0 €420
TOTAAL BATEN: €14.009 € 13.578 € 14.706 
LASTEN: Werkelijk 2017 Begroting 2017 Werkelijk 2016
Kosten:
– Vaste lasten (verzekeringen, belastingen) €550 € 1.685 € 1.272
–Huisvestingskosten (energie, onderhoud ) €3.279 €8.615 €3.298
– Huishoudelijke dienst                €1.218 €2.490               €1.803
– Gebruik kerk (concerten e.d.) €1.983 €1.400 €1.437
– Beheer (accountant, website) €1.811 €1.726 €2.128
TOTAAL LASTEN: €8.841,00 € 15.916 € 9.939 
       
Resultaat exploitatie (+ ) €5.168 (-)  € 2.338 (+)  € 4.767