Financiën

Staat van baten en lasten van de Stichting Beheer Hervormde Kerk te Krommeniedijk over 2016


 

BATEN: Werkelijk 2016 Begroting 2016 Werkelijk 2015
Opbrengsten:
– Verhuur € 2.417 € 2.647 € 3.597
– Bezichtigingen en   concerten 1.946 2.200 2.442
– Rentebaten en koersverschillen 5.994 9.750 8.186
-Donaties, subsidies 3.929 4.480 12.167
-Overige baten 420 0 0
TOTAAL BATEN: € 14.706  € 19.077 € 26.392
LASTEN:
Kosten:
– Vaste lasten (verzekeringen, belastingen) € 1.272 € 1.980 € 1.378
– Huisvestingskosten (energie, onderhoud ) 3.298 13.170 24.943
– Huishoudelijke dienst 1.803 1.000 1.154
– Gebruik kerk (concerten e.d.) 1.437 2.500 1.732
– Beheer (accountant, website) 2.128 4.200 2.618
TOTAAL LASTEN: € 9.939  € 22.850 € 31.825
Resultaat exploitatie + € 4.767  + € 3.727 – € 5.433