Financiën

Staat van baten en lasten van de Stichting Beheer Hervormde Kerk te Krommeniedijk over 2018

BATEN: Werkelijk 2018 Begroting 2018 Werkelijk 2017
Opbrengsten:
– Verhuur  €3.582 € 2.047 €2.446
– Bezichtigingen en   concerten €2.895 €2.500 €2.821
– Rentebaten en koersverschillen €4.209 €4.250 €4.546
-Donaties, subsidies €4.485 €3.780 €3.779
-Overige baten €308 €0 €417
TOTAAL BATEN: €15.479 € 12.577 €14.009
LASTEN: Werkelijk 2018 Begroting 2018 Werkelijk 2017
Kosten:
– Vaste lasten (verzekeringen, belastingen) €644 € 1.305 €550
–Huisvestingskosten (energie, onderhoud ) €3.797 €11.005 €3.279
– Huishoudelijke dienst €1.127 €800 €1.218
– Gebruik kerk (concerten e.d.)  €1.791 €1.700 €1.983
– Beheer (accountant, website) €1.679 €970 €1.811
TOTAAL LASTEN: €9.038 € 15.780 €8.841,00
 
Resultaat exploitatie (+) €6.441 (-)  € 3.203 (+)  € 5.168