Financiën

Staat van baten en lasten van de Stichting Beheer Hervormde Kerk te Krommeniedijk over 2020

BATEN: Werkelijk 2020 Begroting  2020 Werkelijk 2019
Opbrengsten:
– Verhuur € 1.197 € 2.247 €2.572
– Bezichtigingen en   concerten € 686 € 2.600 €2.660
– Rentebaten en koersverschillen € 3.770 € 3.981 €4.179
-Donaties, subsidies € 2.441 € 2.441 €7.260
-Overige baten € 1.659 € 512 €687
TOTAAL BATEN: € 9.753 € 11.781 € 17.358
LASTEN: Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019
Kosten:
– Vaste lasten (verzekeringen, belastingen) € 1.125 € 1.150 € 941
–Huisvestingskosten (energie, onderhoud ) € 18.098 €  16.600 € 6.474
– Huishoudelijke dienst, representatie € 248 € 650 € 525
– Gebruik kerk (concerten e.d.) € 675 € 1.900  € 1.640
– Beheer (accountant, website) € 852 € 1.110 € 1.497
TOTAAL LASTEN: € 20.998 € 21.410 € 11.077
 
Resultaat exploitatie € (-) 11.245 € (-) 9.629 (+) €6.281