Financiën

Staat van baten en lasten van de Stichting Beheer Hervormde Kerk te Krommeniedijk over 2019

BATEN: Werkelijk 2019 Begroting 2019 Werkelijk 2018
Opbrengsten:
– Verhuur €2.572           €2.147  €3.582
– Bezichtigingen en   concerten €2.660 €2.450 €2.895
– Rentebaten en koersverschillen €4.179 €4.131 €4.209
-Donaties, subsidies €7.260 €2.741 €4.485
-Overige baten €687 €300 €308
TOTAAL BATEN: €17.358 € 11.769 €15.479
LASTEN: Werkelijk 2019 Begroting 2019 Werkelijk 2018
Kosten:
– Vaste lasten (verzekeringen, belastingen) €941 € 1.255 €644
–Huisvestingskosten (energie, onderhoud ) €6.474 €13.065 €3.797
– Huishoudelijke dienst €525 €1.420 €1.127
– Gebruik kerk (concerten e.d.)  €1.640 €1.900  €1.791
– Beheer (accountant, website) €1.497 €1.060 €1.679
TOTAAL LASTEN: €11.077 € 18.700 €9.038
 
Resultaat exploitatie (+) €6.281 (-)  € 6.931 (+) €6.441