Ordonnantiebord

begrafenis

Artijkel

Waar Naar hem een Ider sal hebben te Reguleere in’t Begraaven der dooden als oock In’t luijden van de klock
Iedereen heeft zich bij het begraven van de doden of het luiden van de klok aan deze regels te houden.

De school Meester en sal niet vermoogen de kerck te openen voor en al eer hij verloff heeft van de kerck Meester.
De schoolmeester zal de kerk niet open doen voor hij toestemming heeft van de kerkmeester.

Voor een borger zijn graff et elkans alst geopent woord Ind’ besloote kerck twee guld. Ind’ oopen kerck een guld. een Jonge beneede de 12 Jaren halff soo veel.
Het graf van een burger kost op het dichte deel van de kerk twee gulden, in het open deel van de kerk een gulden, een kind onder de 12 jaar de helft.

Opt buijten kerckhof een Borger een halve guld en onder de 12 Jaren 5 stuijvers, een buijten man eens soo veel, te weeten een oude een gulden, beneeden de 12 Jaren een halve gulden.
Het graf van een burger buiten op het kerkhof kost een halve gulden en voor kinderen onder de 12 jaar 5 stuivers, iemand van buiten twee keer zoveel, dat is een gulden, onder de 12 jaar, een halve gulden.

Nijemant en sal hem vervorderen eenige schop oft spaa te Roeren voor en al eer hij aen kerck Meester sal hebben betald als hier booven wit gedruckt staet.
Niemand mag opdracht geven een schop of spade ter hand te nemen voor er aan de kerkmeester is betaald, zoals hier boven is vermeld.

Oock en sal Niemant onderneemen de klock te Roeren voor en al eer hij aen de kerck mesters sal hebben betaeld voord luijden een borger telkens thien stuijv, en minder Jarigh vijf stuijvers een buijte man eens soo veel, te verstaan voor ider half uer, voor een heel uer eens soo veel. Desgelijckx sal niemant sich onderneemen op’t buijte kerck hof eenigh graf te maeken oft te delven buijte consent van kerck mesters, alles op een boette van 42 stuijvers, telkens te verbueeren.
Ook zal niemand de klok luiden voor hij de kerkmeester heeft betaald, voor het luiden voor een burger tien stuivers en voor minderjarigen 5 stuivers, voor iemand van buiten tweemaal zoveel. Dit is voor een half uur, voor een heel uur tweemaal zoveel. Ook zal niemand op het kerkhof een graf maken of graven, zonder toestemming van de kerkmeesters. De boete hiervoor is 42 stuivers bij iedere overtreding.

aldus gedaan ter ordonnantij van de kerck mesters ten overstaen van scheepe en vroetschappen.
Aldus overeengekomen met de kerkmeesters, met goedkeuring van de schepen en het gemeentebestuur.

den 6 september 1679